Regulamin

 
 
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zamówień i zawierania umów sprzedaży przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli "Aktywny Nauczyciel" dla której organem prowadzącym jest 2AM Tomasz Rojek z siedzibą w Gdańsku.
 
§ 1 Definicje.
1.     Regulamin – niniejszy regulamin.
2.     Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi w formie szkoleń stacjonarnych (otwartych lub zamkniętych) lub drogą elektroniczną w postaci szkoleń on-line lub szkoleń w czasie rzeczywistym w formie webinarium.
3.     Sprzedawca – Aktywny Nauczyciel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 2AM Tomasz Rojek NIP: 5841234638, REGON: 192939076, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4.     Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony przez Sprzedawcę.
5.     Login – indywidualne oznaczenie Klienta, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta.
6.     Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
7.     Szkolenia (Materiały Szkoleniowe) – Szkolenia w formie stacjonarnej lub Treści cyfrowe udostępniane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej w skład, których wchodzą szkolenia on-line, webinaria prowadzone na żywo oraz publikacje dostarczane w formie płatnej lub bezpłatnej.
8.     Umowa sprzedaży – umowa zawartą na odległość przez Strony internetowe Sprzedawcy lub przy pomocy innych środków technicznych, w szczególności poprzez e-mail na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
9.     Strona Internetowa – strony internetowe, działające w domenie „www.aktywnynauczyciel.pl” oraz „www.edulink.edu.pl”.
10. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osob prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
§ 2 Postanowienia ogólne.
1.     Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest wyrażenie przez Klienta zgody na postanowienia Regulaminu.
2.     Wszelkie prawa do zawartości znajdujących się na Stronach Internetowych Sprzedawcy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.
3.     Szkolenia świadczone przez Sprzedawcę są szkoleniami zaliczanymi do usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, na podstawie uzyskanej Akredytacji w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.
 
§ 3 Wymagania techniczne.
1.     Dostęp do szkoleń on-line oraz webinariów możliwy jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych urządzenia komputerowego:
1.1.         Korzystania z urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz w zależności od tematyki szkolenia urządzenia mobilnego (np. telefon komórkowy, smartfon, tablet lub podobny).
1.2.         Dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer 10, Mozilla Firefox 14, Google Chrome 10 lub podobne).
2.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi wynikające z niespełnienia przez Klienta wymagań technicznych.
3.     Sprzedawca nie zapewnia urządzeń komputerowych, łącza internetowego oraz systemów komputerowych w celu uzyskania dostępu do Szkoleń przez Klienta (z wyjątkiem szkoleń realizowanych na podstawie ustaleń indywidualnych). 
 
§ 4 Sposób składania Zamówień.
1.     Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2.     Na stronie internetowej Sprzedawcy znajduje się lista Szkoleń możliwych do przeprowadzenia we wskazanym okresie precyzujące przedmiot Szkolenia, cenę za przeprowadzenie Szkolenia i sposób jego przeprowadzenia.
3.     Szkolenia mogą mieć charakter:
3.1.         Szkoleń on-line w tym szkoleń z dostępem w formie miesięcznego abonamentu.
3.2.         Szkoleń w czasie rzeczywistym (webinaria).
3.3.         Szkoleń stacjonarnych otwartych lub zamkniętych.
3.4.         Materiałów w formie publikacji płatnych i bezpłatnych.
4.     Zamówienia na szkolenia otwarte przyjmowane są do wyczerpania miejsc.
5.     Dostęp do Szkoleń stacjonarnych lub szkoleń w czasie rzeczywistym (webinaria) możliwy jest jedynie w terminach i godzinach podanych przez Sprzedawcę zgodnie z wcześniej przekazanymi informacjami o czasie i miejscu realizacji takich szkoleń.
6.     Zawarcie umowy na przeprowadzenie Szkolenia następuje poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta w sposób określony Regulaminem i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
7.     Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany przez jaki okres zakupione Szkolenia (Materiały Szkoleniowe) będą udostępnione za pośrednictwem Strony Internetowej Sprzedawcy. 
8.     Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji co jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
9.     W zależności od rodzaju szkolenia Sprzedawca, po zawarciu Umowy sprzedaży przesyła na adres poczty elektronicznej klienta Login oraz Hasło, które umożliwią mu zalogowanie się do utworzonego na jego rzecz przez Sprzedawcę Konta Klienta, gdzie Klient będzie miał dostęp do Materiałów Szkoleniowych przez określony w Umowie sprzedaży okres czasu.
10.  W przypadku odwołania Szkolenia lub zmiany terminu Szkolenia Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Klienta z propozycją przeprowadzenia Szkolenia w innym terminie lub zwraca Klientowi w całości wpłaconą kwotę za Szkolenie.
 
§ 5 Płatności.
1.     Ceny na Stronie Internetowej Sprzedawcy stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich. 
2.     Sprzedawca dopuszcza następujące metody płatności:
2.1.         Przelew tradycyjny.
2.2.         Zapłata za pośrednictwem płatności on-line (przelew z konta bankowego).
2.3.         Zapłata za pośrednictwem jednego z serwisów: Tpay, Dotpay, PayU, Przelewy24, eCard, PayPal.
2.4.         Zapłata kartą płatniczą.
3.     Do ceny Szkolenia może zostać dodatkowo doliczona oplata manipulacyjna pobierana przez wymienione wyżej serwisy pośredniczące w realizacji płatności zgodnie ze stawką danego serwisu.
4.     Klient powinien dokonać dokładnego sprawdzenia prawidłowości danych wskazywanych podczas przeprowadzonej transakcji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
5.     Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia.
6.     Po zaksięgowaniu wpłaty Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres e-mail szczegóły dotyczące uczestnictwa w Szkoleniu oraz paragon lub fakturę VAT.
 
§ 6 Reklamacje.
1.     Wszelkie reklamacje związane ze Szkoleniami (Materiałami Szkoleniowymi) lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej korespondencji elektronicznej na adres Sprzedawcy.
2.     Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do przesłanej reklamacji
3.     W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu.
 
§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży.
1.     Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o przeprowadzenie Szkolenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu może być przesłane na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu nie wymaga podania przyczyny. Wzór oświadczenia jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
2.     Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
§ 8 Ochrona danych osobowych
1.     Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
2.     Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.     Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego złożenie i realizację. Klient ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
4.     Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
5.     Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 
§ 9 Rozwiązanie umowy.
1.     Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2.     Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3.     Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 
§ 10 Postanowienia końcowe.
1.     Wszelka korespondencja do Sprzedawcy powinna być kierowana w postaci poczty elektronicznej na adres kontakt@aktywnynauczyciel.pl bądź drogą listowną na adres 2AM Tomasz Rojek ul. Aliny Pienkowskiej 27, 80-180 Gdańsk.
2.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sprzedawcy.
 
Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).
·       Adresat: 2AM Tomasz Rojek ul. Aliny Pienkowskiej 27, 80-180 Gdańsk, email: kontakt@aktywnynauczyciel.pl
·       Ja/My(…) niniejszym informuję/informujemy(…) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(…)
·       Data zawarcia umowy(…)
·       Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
·       Adres konsumenta(-ów)
·       Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
·       Data (…)
 
Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty nr 50/2020
Wpis do ewidencji Placówek Doskonalenia Nauczycieli prowadzonej przez woj. pomorskie nr 3/2020
Copyright ©2021 2AM, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem